Logo ZwH Constancia 250

Wyjątki ze STATUTU
§ 5. Fundacja zostaje powołana do działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i przyjmuje następujące cele: a) promowanie aktywności społecznej i zdrowia psychicznego człowieka oraz edukowanie i dbanie o jego rozwój personalny poprzez częstszy i wszechstronny kontakt z kulturą; b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; c) kultywowanie języka kaszubskiego i tradycji regionu kaszubskiego; d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; e) współpraca z Polonią, podejmowanie działań na rzecz Polonii; f) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; g) wspieranie kulturalnej, naukowej i edukacyjnej współpracy między Polską, a innymi krajami; h) sprzyjanie budowaniu stosunków kulturalnych i zrozumienia kultury polskiej wśród mieszkańców innych krajów; i) budowanie postaw dialogu międzykulturowego, propagowanie różnorodności kulturowej, wzmacnianie tożsamości kulturowej przy jednoczesnym budowaniu otwartości wobec innych kultur; j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; k) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

§ 6 1. Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez: a) inicjowanie i podejmowanie działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez organizowanie koncertów, wystaw, wernisaży, konferencji, seminariów, festiwali i konkursów muzycznych, teatralnych, literackich, plastycznych i innych obszarów sztuki; b) inicjowanie i podejmowanie działań podtrzymujących i upowszechniających tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspólnot lokalnych, w tym kaszubskiej, w szczególności w formie warsztatów, debat i wydarzeń kulturalnych; c) organizowanie i wspieranie działań amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych i teatralnych; d) wspieranie, pomoc w edukacji i rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, a także dorosłych artystów; e) propagowanie rozwoju edukacji, w tym – edukacji artystycznej, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; f) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleń, warsztatów i ognisk artystycznych; g) zamawianie u twórców różnych dziedzin sztuki oraz samodzielne produkowanie dzieł literackich, filmowych, plastycznych, muzycznych, utrwalanie tych dzieł powielanie i publikowanie na nośnikach oraz w mediach różnego typu w zakresie nie objętym szczególnymi koncesjami, a także poprzez współpracę z podmiotami posiadającymi odpowiednie koncesje na działalność na wyżej wymienionych polach; h) organizowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk artystycznych różnych regionów Polski i świata; i) prowadzenie działalności naukowo-badawczej; j) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
(zobacz pełny STATUT)