Logo ZwH Constancia 250

Statut Fundacji ŻYJMY W HARMONII - wersja poprawiona z dnia 23 sierpnia 2021 roku.

 

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 1. "Fundacja „ŻYJMY W HARMONII”" zwana dalej FUNDACJĄ, zostaje ustanowiona przez Piotra Klemenskiego, w dalszej części zwanego FUNDATOREM. 2. Fundacja może używać tożsamego dla niej znaku graficznego. 3. Fundacja może używać tłumaczenia nazwy w językach obcych. §2 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, lecz w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem prawa państw, w których realizuje cele statutowe. 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia. 3. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony. 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Fundacji. §3 Fundacja posiada osobowość prawną. §4 1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.1991.46.203 j.t.) oraz własnego Statutu. 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II - CELE i FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5. Fundacja zostaje powołana do działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i przyjmuje następujące cele: a) promowanie aktywności społecznej i zdrowia psychicznego człowieka oraz edukowanie i dbanie o jego rozwój personalny poprzez częstszy i wszechstronny kontakt z kulturą; b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; c) kultywowanie języka kaszubskiego i tradycji regionu kaszubskiego; d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; e) współpraca z Polonią, podejmowanie działań na rzecz Polonii; f) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; g) wspieranie kulturalnej, naukowej i edukacyjnej współpracy między Polską, a innymi krajami; h) sprzyjanie budowaniu stosunków kulturalnych i zrozumienia kultury polskiej wśród mieszkańców innych krajów; i) budowanie postaw dialogu międzykulturowego, propagowanie różnorodności kulturowej, wzmacnianie tożsamości kulturowej przy jednoczesnym budowaniu otwartości wobec innych kultur; j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; k) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

§ 6 1. Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez: a) inicjowanie i podejmowanie działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez organizowanie koncertów, wystaw, wernisaży, konferencji, seminariów, festiwali i konkursów muzycznych, teatralnych, literackich, plastycznych i innych obszarów sztuki; b) inicjowanie i podejmowanie działań podtrzymujących i upowszechniających tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspólnot lokalnych, w tym kaszubskiej, w szczególności w formie warsztatów, debat i wydarzeń kulturalnych; c) organizowanie i wspieranie działań amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych i teatralnych; d) wspieranie, pomoc w edukacji i rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, a także dorosłych artystów; e) propagowanie rozwoju edukacji, w tym – edukacji artystycznej, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; f) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleń, warsztatów i ognisk artystycznych; g) zamawianie u twórców różnych dziedzin sztuki oraz samodzielne produkowanie dzieł literackich, filmowych, plastycznych, muzycznych, utrwalanie tych dzieł powielanie i publikowanie na nośnikach oraz w mediach różnego typu w zakresie nie objętym szczególnymi koncesjami, a także poprzez współpracę z podmiotami posiadającymi odpowiednie koncesje na działalność na wyżej wymienionych polach; h) organizowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk artystycznych różnych regionów Polski i świata; i) prowadzenie działalności naukowo-badawczej; j) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.


Rozdział III - WŁADZE FUNDACJI

§7 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 2. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa oraz jednego do trzech Członków, powoływanych bezterminowo. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Zarząd może w dowolnym czasie podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. 3. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu, obejmując funkcję Prezesa Zarządu. Fundatora nie można pozbawić członkostwa w Zarządzie Fundacji, ani funkcji Prezesa. 4. Spośród członków Zarządu Prezes wskazuje Wiceprezesa, powierzając mu kompetencje określone w Statucie. 5. W przypadku okoliczności powodującej ustanie członkostwa danej osoby w Zarządzie Fundacji, w szczególności pisemnej rezygnacji lub na skutek śmierci czy długotrwałej choroby, pozostali Członkowie mogą wybrać nową osobę na brakujące miejsce. 6. Członka Zarządu można odwołać z powodu działania na szkodę Fundacji, nie wypełniania powierzonych mu zadań i funkcji lub innej okoliczności wyłączającej możliwość realizowania powierzonych zadań. § 8 Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa zarządu. § 9 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 3. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. § 10 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; b) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym Statucie; c) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu osób i ustalanie ich wynagrodzenia; d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji i decydowanie w sprawach majątkowych; e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. § 11 1. Do organizowania i prowadzenia działalności Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi przepisami prawa Zarząd może zatrudnić Dyrektora Zarządzającego. 2. W takim przypadku Zarząd Fundacji pozostanie organem stanowiącym oraz kontrolnym i opiniującym Fundacji.

Rozdział IV - MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. § 13 1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z: a) darowizn, spadków, zapisów zwykłych, zapisów windykacyjnych; b) dotacji i subwencji osób prawnych; c) dywidend i zysków z akcji i udziałów; d) dochodów z odpłatnej działalności statutowej; e) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora; f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; g) dochodów z majątku Fundacji; h) odsetek bankowych. 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunku ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w sytuacji, gdy stan czynny znacznie przewyższa długi spadkowe. § 14 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowej ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym nadwyżkę przychodów na kosztami Fundacja przeznacza w całości na działalność statutową. 2. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny, korzystny dla Fundacji sposób. § 15 Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego, przy czym zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa uchwała Zarządu.

Rozdział V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16 1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd. 2. Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia, chyba że w uchwale postanowiono inaczej. § 17 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Majątek pozostały po Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, podmiotom powołanym przez Fundacje. Zarząd wybiera likwidatora, który dokonuje formalnego zamknięcia Fundacji, regulując wszelkie zobowiązania. 2. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość połączenia Fundacji z inna Fundacja. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Fundacji. § 18. Niniejszą treść Statutu uchwalono na posiedzeniu Zarządu dnia 23 sierpnia 2021 r.


Gdynia, dnia 23 sierpnia 2021 roku